Newcastle Playhouse, 1984
(Thanks to Rik Walton for sending these photos)